May mga bagay-bagay nga kung kis-a mas mayad ihambal sa ilonggo.

diri ko ipautwas ang akon mga panalaysayon sa kabuhi nga budlay intyindihon.